Årsstämma i Active Biotech AB

2010-05-07 08.30 (CEST)

Active Biotechs årsstämma hölls den 6 maj 2010.

 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Klas Kärre, Tomas Nicolin, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Stämman omvalde Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

 

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2010 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

 

Styrelsen erhöll slutligen, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sex miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 

 

Lund den 7 maj 2010

 

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 
 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2010, kl. 08.30.

 

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

Årsstämma Active Biotech