NYA DATA VISAR ATT LAQUINIMODS IMMUNMODULERANDE EFFEKT PÅ MULTIPEL SKLEROS ÄVEN KAN VARA NERVSKYDDANDE

2010-04-15 18.29 (CEST)
Kontakt: Elana Holzman
Kevin Mannix
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Teva North America
+972 3 926 7554
+1 215 591 8912

Tomas Leanderson
Göran Forsberg
Active Biotech AB

Active Biotech AB
046 19 20 95

046 19 11 54

-        Ökade nivåer av proteinet "Brain Derived Neurotrophic Factor" (BDNF) i MS-patienter som behandlats med laquinimod kan bidra till en nervskyddande effekt

-        Laquinimod minskar signifikant demyelinisering och skador på nervfibrer i experimentella modeller

-        Två pågående, registreringsgrundande, globala fas III-studier är fullrekryterade och resultat väntas nästa år

Lund, Sverige och Jerusalem, Israel, den 15 april, 2010 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) har idag presenterat data som visar att laquinimod, en ny substans i tablettform som tas en gång om dagen för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), kan, förutom dess anti-inflammatoriska effekt, ha nervskyddande egenskaper. Studierna presenterades på konferensen "62nd Annual Meeting of the American Academy of Neurology" (AAN).

Nya data från studier i RRMS-patienter visar att behandling med laquinimod resulterar i en signifikant ökning av "Brain Derived Neurotrophic Factor" (BDNF), ett protein som har en nyckelroll i underhåll och skydd av nervfibrer.

Därutöver visar data från nya experimentella modeller för att studera MS-lika skador i ryggmärg att behandling med laquinimod signifikant minskar demyelinisering och ger ökat skydd av nervfibrerna i de i modellen angripna delarna av ryggmärgen. Vidare hämmade behandling med laquinimod infiltrationen av inflammatoriska celler till ryggmärg och hjärna, samt inverkade positivt på regleringen av de specifika vita blodkroppar som är involverade i sjukdomen MS.

Dessa rön talar för att laquinimod, förutom anti-inflammatorisk effekt, kan ha nervskyddande egenskaper. I kombination med fas II-resultaten där laquinimod visade sig vara effektiv och säker vid behandling av RRMS-patienter, ger dessa data ytterligare insikt i bakgrunden till den fördelaktiga "benefit-risk"-profil som är associerad med substansen.

"I takt med att MS-forskningen går framåt kommer det inte bara handla om att fördröja sjukdomsutvecklingen utan även om att förebygga permanenta nervskador", sade Ralf Linker, M.D., Dept. of Neurology, St. Josef-Hospital/Ruhr-University Bochum. "Dessa data är lovande och talar för att laquinimods verkningsmekanism kan ge RRMS-patienter en nervskyddande effekt, utöver den fördel det ger att den är immunmodulerande".

Laquinimod erhöll så kallad "Fast Track"-status (särläkemedelsstatus) från det amerikanska läkemedelsverket FDA i februari 2009. Två globala kliniska fas III-studier, BRAVO and ALLEGRO, är fullt rekryterade och resultat väntas nästa år. 

OM STUDIERNA 

De studier som undersöker laquinimods verkningsmekanism, och som presenteras på AAN, innefattar:

- Laquinimod Induces Up-Regulation of BDNF in Serum of Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (PD5.004, Poster Discussion Session V: Thursday, April 15th from 7:30 AM-12:00 PM)

Jan Thöne, Silvia Seubert, Rebecca Conrad, Bochum, NRW, Germany, Giancarlo Comi, Milan, Italy, Stefan Wiese, Bochum, NRW, Germany, Liat Hayardeny, Netanya, Israel, Ralf Gold, Ralf Andreas Linker, Bochum, NRW, Germany

- Treatment with 0.6 mg of laquinimod for three months resulted in a significant and specific increase (up to 11-fold) in brain derived neurotrophic factor (BDNF) serum levels as compared to baseline or placebo treatment (Total amount of mean SEM: 16088  760 pg/ml BDNF in the laquinimod-group vs. 12882  625 pg/ml in the placebo-group, p < 0.05 and vs. 14436  778 pg/ml at baseline, p < 0.05). This effect on BDNF was maintained at 9 months and when analyzing the relapse-free subgroup. The increased levels of the neurotrophic factor BDNF in vivo in laquinimod treatment groups possibly contributes to neuroprotection in MS patients.

- Effect of Laquinimod on Monocyte Subsets (S41.005, Scientific Sessions: Multiple Sclerosis: Clinical Immunology: Thursday, April 15, 2010 at 2:15 PM)

Tal Birnberg, Steffen Jung, Rehovot, Israel, Israel

Results indicate a profound effect of laquinimod on the steady state distribution of murine blood and bone-marrow (BM) monocytes. Short-term treatment resulted in a significant shift of the monocyte subset balance towards the Ly6Chi subset, established precursors of CNS dendritic cells (DCs) and macrophages in EAE lesions, which are accumulating in the blood and CNS immediately prior to EAE clinical episodes. Furthermore, the laquinimod-mediated effect was significantly increased in EAE induced mice. Study authors conclude the effect of laquinimod on autoimmune deviation might be due in part to its impact on monocyte subsets.

- Axonal Protection Effect of Laquinimod Appears Partially Independent of Its Inhibitory Effect on Inflammation and Demyelination in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (P 06.208, Poster Session VI: Thursday, April 15, 2010 from 3:00 PM-7:30 PM)

Christiane Wegner, Christine Stadelmann, Goettingen, Germany, Emanuel Nathan Raymond, Bracha Timan, Liat Hayardeny, Netanya, Israel, Wolfgang Brück, Goettingen, Germany

- Histological analysis revealed a marked reduction of macrophage and T-cell infiltration in the total white matter of mice with MOG-induced experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) treated with laquinimod compared to control mice. Pro-inflammatory cytokines were down-regulated and the extent of demyelination was significantly reduced in laquinimod treated mice. In addition after therapeutic treatment, laquinimod treated mice displayed significantly less axonal damage (measured by APP immunohistochemistry) within spinal cord lesions in comparison to control mice (697 185/mm2 vs. 892 205/mm2, p=0.014). Treatment with laquinimod is effective in ameliorating the extent of macrophage and T cell infiltration, demyelination and axonal damage. These findings indicate that laquinimod might have axon-protection properties in addition to its anti-inflammatory effect and may therefore play a role in future treatment of MS.

Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) är den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Det uppskattas att över 400 000 personer lider av sjukdomen i USA och två miljoner personer världen över. MS är en gradvis tilltagande, demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet som drabbar hjärna, ryggmärg och synnerver. Demyeliniseringen innebär att den fettvävnad som skyddar nervändarna bryts ner.

Om laquinimod

Laquinimod är en ny immunmodulerande substans, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av RRMS. Active Biotech utvecklade laquinimod och utlicensierade det till Teva Pharmaceutical Industries Ltd i juni 2004. Resultat från en klinisk fas IIb-studie i 306 patienter publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i juni 2008. Studien visade att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod signifikant minskade sjukdomsaktiviteten - mätt med magnetkamera (MRI) - med 60 procent uttryckt som medianvärde (medelvärde 51 procent) jämfört med placebo i patienter med RRMS. Dessutom visade studien en positiv trend beträffande både minskningen av antalet relapser (skov) per år och ökningen av antalet skovfria patienter, jämfört med placebo. Behandlingen tolererades väl med endast några enstaka övergående och dosberoende ökningar av leverenzymer, utan några påvisbara leverskador. 

Utöver den effekt laquinimod visat i kliniska fas IIb-studier relaterade till RRMS, har laquinimod även uppvisat god effekt i prekliniska modeller av andra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit, insulinberoende diabetes mellitus, Guillain Barrés syndrom, lupus och inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Den breda effektprofilen i experimentella modeller för inflammatoriska sjukdomar tyder på att laquinimod påverkar en central del i inflammation och autoimmunitet. Laquinimod är för närvarande i fas II klinisk utveckling för behandling av Crohns sjukdom och Teva planerar inleda kliniska studier för behandling av lupus nefrit inom kort.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i

tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

Om Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NASDAQ: TEVA) med huvudkontor i Israel, är en av de 15 största läkemedelsföretagen i världen och det ledande läkemedelsföretaget inom generika. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför generiska och innovativa läkemedel och aktiva läkemedelsingredienser. Över 80 procent av Tevas försäljning sker i Nordamerika och Västeuropa. För ytterligare information se www.tevapharm.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april, kl.17.15.  

Pressmeddelande (PDF)