TEVA FÖRVÄRVAR MARKNADSRÄTTIGHETERNA FÖR LAQUINIMOD I NORDEN OCH BALTIKUM

2010-02-08 14.30 (CET)

Website: www.tevapharm.com                                                                www.activebiotech.com

 

Kontakt:

Elana Holzman
Kevin Mannix

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Teva North America

+972 (3) 926-7554
+1 (215) 591-8912

 

Göran Forsberg

Active Biotech AB

046-19 11 54

Teva FÖRVÄRVAR MARKNADSRÄTTIGHETERNA FÖR Laquinimod
I NORDEN OCH BALTIKUM

- Teva har nu globala rättigheter för laquinimod -

Lund, Sverige och Jerusalem, Israel, den 8 februari, 2010 - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) och Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att Teva har förvärvat ytterligare rättigheter i marknads- och distributionsavtalet för den orala läkemedelskandidaten laquinimod som utvecklas för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). Tevas rättigheter utökas till att även omfatta Norden och Baltikum, marknader som tidigare ägdes av Active Biotech. Active Biotech kommer att erhålla en högre royaltyersättning på försäljningen på dessa marknader jämfört med de royaltynivåer som reglerar försäljningen i resten av världen.

"Vi är väldigt entusiastiska över laquinimods marknadspotential. Vi tror att laquinimod blir en ledande oral behandling för MS genom sin potential att överlägset kombinera tablettformuleringens bekvämlighet med sin fördelaktiga effekt, säkerhets- och tolerabilitetsprofil", säger Moshe Manor, Tevas Group VP, Global Branded Products. "Licensiering av ett nytt lovande behandlingsalternativ - såsom vi gjort med laquinimod - är ett utsökt exempel på hur vi planerar verkställa vår marknadsföringsstrategi och utvidga vår innovativa portfölj.

"Efter att sedan 2004 ha arbetat med Teva kring utvecklingen av laquinimod, ser vi Teva som den optimala marknads- och distributionspartnern för dessa marknader", säger Tomas Leanderson, VD Active Biotech. "Vi är också väldigt nöjda med den kommersiella potentialen detta ger Active Biotech.

Två globala fas III-studier -  ALLEGRO och BRAVO - som ska utvärdera effekten, säkerheten och tolerabiliteten hos laquinimod, fullbordade patientrekryteringen i november 2008 respektive juni 2009, och pågår för närvarande. I februari 2009 erhöll laquinimod så kallad "fast track"-status från det amerikanska läkemedelsverket FDA, vilket kan innebära att läkemedlet når marknaden så snart som sent 2011.

 Om laquinimod

Laquinimod är en ny immunmodulerande substans, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av RRMS. Active Biotech utvecklade laquinimod och utlicensierade det till Teva Pharmaceutical Industries Ltd i juni 2004. En avslutad klinisk fas IIb-studie i 306 patienter har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Studien visade att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod signifikant minskade sjukdomsaktiviteten - mätt med magnetkamera (MRI) - med 60 procent uttryckt som medianvärde jämfört med placebo i patienter med RRMS. Dessutom visade studien en positiv trend beträffande både minskningen av antalet relapser (skov) per år och ökningen av antalet skovfria patienter, jämfört med placebo. Behandlingen tolererades väl med endast några enstaka övergående och dosberoende ökningar av leverenzymer. 

Laquinimod är för närvarande i två fas III kliniska studier; ALLEGRO (assessment of oral laquinimod in preventing progression of MS) är en global, registreringsgrundande, 24/30-månaders, dubbelblind, klinisk fas III-studie, som syftar till att utvärdera effektiviteten, säkerheten och tolerabiliteten hos laquinimod jämfört med placebo, för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), och BRAVO (benefit-risk assessment of Avonex® and laquinimod) är en registreringsgrundande, multinationell, multi-center, randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie med parallella grupper, utformad för att jämföra säkerheten och effekten av laquinimod jämfört med placebo och även ge "risk benefit"-data gentemot en injicerbar behandling som finns på marknaden i dag. 

 Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) är den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Det uppskattas att över 400 000 personer lider av sjukdomen i USA och över två miljoner personer världen över. MS är en gradvis tilltagande, demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet som drabbar hjärna, ryggmärg och synnerver. Demyeliniseringen innebär att den fettvävnad som skyddar nervändarna bryts ner.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i

tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

Om Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NASDAQ: TEVA) med huvudkontor i Israel, är en av de 20 största läkemedelsföretagen i världen och det ledande läkemedelsföretaget inom generika. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför generiska och innovativa läkemedel och aktiva läkemedelsingredienser. Över 80 procent av Tevas försäljning sker i Nordamerika och Västeuropa. För ytterligare information se www.tevapharm.com. 

 Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2010, kl.14.30.

TEVA FÖRVÄRVAR MARKNADSRÄTTIGHETERNA FÖR LAQUINIMOD I NORDEN OCH BALTIKUM