Active Biotech AB - Delårsrapport januari - september 2017

2017-11-09 08.30 (CET)Regulatoriskt

Kvartal 3 i korthet

  • Bolagets ansökan avseende en av patentfamiljerna inom SILC-projektet har beviljats patent i USA
  • Prekliniska data för en SILC-substans publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research
  • Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund har initierats, för vidare kommentarer kring bolagets likviditetssituation hänvisas till avsnittet "Framtidsutsikter, inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer"

Händelser efter periodens utgång  

  • I oktober presenterade Active Biotechs partner Teva Pharmaceutical Industries Ltd nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS
  • Bolagets styrelse har fattat beslut om att inleda MBL-förhandling angående avveckling av bolagets försöksdjursenhet

Ekonomisk översikt

MSEK Q3 Q1-Q3 Helår
  2017 2016 2017 2016 2016
           
Nettoomsättning 5,1 4,1 14,8 12,0 19,0
Rörelseresultat -6,5 -11,1 -44,2 -41,6 -55,1
Resultat efter skatt -8,4 -12,4 -48,6 -44,8 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,09 -0,14 -0,50 -0,50 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut)     35,6 39,9 77,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.
ktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 08.30 CET.  

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - september 2017