Active Biotech AB - Delårsrapport januari - juni 2017

2017-08-10 08.30 (CEST)Regulatoriskt

Kvartal 2 i korthet

  • I april beviljade FDA särläkemedelsstatus ("Orphan Drug Designation") för tasquinimod för behandling av multipelt myelom
  • Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO-studien) uppnåddes ej. De sekundära studiemålen (hjärnatrofi, skovfrekvens och MRI-data) uppnåddes i likhet med tidigare studier.
  • Utlicensieringsaktiviteter pågår för tasquinimod, paquinimod och SILC

Händelser efter periodens utgång

  • Helén Tuvesson efterträder Tomas Leanderson som VD för bolaget den 1 juli 2017
  • I juli blev en patentansökan för användning av ANYARA i kombination med PD1-hämmare för behandling av cancer publik på WIPOs (World Intellectual Property Organization) hemsida www.wipo.int
     

Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
  2017 2016 2017 2016 2016
           
Nettoomsättning 5,1 3,9 9,8 7,9 19,0
Rörelseresultat -23,1 -14,5 -37,7 -30,6 -55,1
Resultat efter skatt -24,4 -15,5 -40,2 -32,3 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,17 -0,42 -0,36 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut)     47,7 57,4 77,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - juni 2017