Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology – AAN” i Philadelphia, PA, den 6 maj, 2019

PRESSMEDDELANDE

Lund den 3 maj, 2019 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom har blivit utvalt att presenteras muntligt av Global Coordinating Principal Investigator, Dr Ralf Reilmann vid den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology (AAN)” i Philadelphia, PA, 4-10 maj. Presentationen med titeln ”The efficacy and safety results of laquinimod as a treatment for Huntington’s Disease (LEGATO-HD)” kommer att hållas den 6 maj kl. 14.00 lokal tid. 

Abstraktet kommer att finnas tillgänglig på Active Biotech hemsida (www.activebiotech.com) i anslutning till mötet.

OM LEGATO-HD
LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen) jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som en försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem observerats i multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive 1,5 mg. Inga liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders behandling jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört med placebo uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet procentuell förändring av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader jämfört med studiestart för dosen 1,0 mg jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig med den förväntade i patientpopulationen.
I de explorativa utfallen ingår förändring av Unified Huntington’s Disease Rating Scale – Total Motor Score (UHDRS-TMS) och procentuell förändring i hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt förändringar i uppmätt motorisk funktion (Q-motor), kognitiv funktion, funktionskapacitet och hjärnvolymer för doserna 1,0 respektive 0,5 mg var för sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade biverkningar, kliniska laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska undersökningar och självmordsbenägenhet. 
Resultat från studien har tidigare presenterats på vetenskapliga konferenser under hösten 2018, ”Huntington Study Group, HSG 2018” och ”European Huntington’s Disease Network (EHDN )” årliga möte.
Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och European Huntington’s Disease Network. Studien är registrerad som NCT02215616 på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är
2014-000418-75.

Lund den 3 maj, 2019
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj, 2019, kl. 13.00.

Presentation LEGATO-HD AAN


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire