Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 5 maj 2011.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög,
Klas Kärre, Magnhild Sandberg och Peter Sjöstrand. Peter Hofvenstam, Mef Nilbert
och Peter Thelin valdes som nya styrelseledamöter. Stämman omvalde också Mats
Arnhög till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2011
tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna
överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst
intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sex miljoner nya
aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Slutligen beslutades att, i enlighet med nya regler i aktiebolagslagen, om
ändring av bolagsordningens § 7 enligt följande: Kallelse till bolagsstämma ska
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.


Lund den 6 maj 2011

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform.
För ytterligare information besökwww.activebiotech.com

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 6 maj 2011, kl. 08.30.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00Årsstämma i Active Biotech AB:
http://hugin.info/1002/R/1512817/448506pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1512817]