Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 15 maj 2014.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Peter Hofvenstam, Rolf Kiessling, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes som revisorer.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2014 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sju miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Lund den 16 maj 2014

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB(NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod (NERVENTRA®), en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014, kl. 08.30.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsstämma i Active Biotech AB


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1785923