Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 11 juni 2015, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2015, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2016 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Lennart Johansson, Investor

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 26 maj 2016.

Lund den 23 november 2015
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015, kl. 08.30.

Active Biotechs valberedning utsedd


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1968441