Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE


Enligt beslut från årsstämman den 23 maj 2019, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2019, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2020 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna i valberedningen:

Mats Arnhög, MGA Holding
Angela Langemar Olsson, Nordstjernan
Per Colleen, 4:e AP Fonden

Valberedningen kommer under styrelseordförande Michael Shalmis ledning utarbeta förslag att föreläggas för beslut på årsstämman den 19 maj 2020.

Lund den 19 november 2019
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information har lämnats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 november 2019, kl. 16.00.