Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse

PRESSMEDDELANDE

Lund Sverige 5 april, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse

Active Biotech AB (publ) har idag slutfört överlåtelsen av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund.

Som tidigare har meddelats ingick Active Biotech den 13 mars 2019 avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.

Mot bakgrund av att Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, på önskemål av Estea förklarat sig beredd att medverka med upp till 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering var överlåtelsen villkorad av godkännande från Active Biotechs aktieägare. Sådant godkännande lämnades på extra bolagsstämma den 4 april 2019, varefter överlåtelsen slutfördes idag, den 5 april 2019.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillsammans med den nyemission om cirka 47 MSEK som genomfördes under 2018 förväntas likviden från försäljningen av fastigheten finansiera bolagets verksamhet enligt nuvarande verksamhetsplan. Försäljningen av fastigheten innebär ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK.

Lund den 5 april, 2019

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 april 2019, kl. 14.15.

Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire