Active Biotech planerar utveckling av tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Lund den 23 mars 2016 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelar idag att en patentansökan för behandling av multipelt myelom med bolagets substans tasquinimod, tillsammans med en så kallad internationell sökrapport, inom kort blir publik på WIPOs (World Intellectual Property Organization) hemsida www.wipo.int. Ansökan (WO 2016/042112) innebär att behandling av multipelt myelom med tasquinimod potentiellt patentskyddas fram till år 2035. Med syfte att utöka skyddet för användningen av tasquinimod genomfördes ett prekliniskt program och mycket goda resultat erhölls i modeller för multipelt myelom. Med hänsyn taget till det medicinska behovet och möjligheter till kombinationsbehandlingar är tasquinimod, med sin unika verkningsmekanism, en stark utvecklingskandidat inom denna indikation.

”Den positiva effekten på progressionsfri överlevnad (PFS) i prostatacancer, tillsammans med den omfattande säkerhetsdokumentationen, gör tasquinimod till ett potentiellt framtida behandlingsalternativ för multipelt myelom. Bolaget avser att aktivt söka en samarbetspartner med rätt kompetens för vidare utveckling av tasquinimod inom denna indikation”, säger Tomas Leanderson, VD Active Biotech.

Omkring två av tiotusen personer är drabbade av multipelt myelom vilket gör att läkemedelskandidater för behandling av denna sjukdom kan erhålla så kallad särläkemedelsstatus (”orphan drug status”). Benämningen särläkemedel är inrättad för att främja utvecklingen av läkemedel som kan göra väsentlig nytta för patienter som lider av ovanliga, livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomar. Särläkemedelsstatus ger förenklad möjlighet till rådgivning från myndigheter, lägre kostnader för marknadsansökan samt konkurrensskydd om produkten registreras på marknaden. Under 2016 planeras ansökningar för särläkemedelsstatus för tasquinimod för behandling av multipelt myelom att inlämnas till myndigheter i EU och USA.

Om multipelt myelom
Multipelt myelom är en obotlig form av blodcancer där plasmacellerna i benmärgen förökar sig okontrollerat och tränger undan andra blodbildande celler såsom vita och röda blodkroppar och blodplättar. Detta leder till blodbrist, infektioner, nedbrytning av benvävnad och njurproblem då friska plasmaceller är en viktig del av kroppens immunförsvar och produktion av antikroppar. Den genomsnittliga femårsöverlevnaden är under 50 procent (National Institute of Health Surveillance Research Program 2005-2011). Den totala marknaden för läkemedel mot multipelt myelom uppgick 2013 till 7.8 miljarder USD (GlobalData 2015)

Om tasquinimod
Tasquinimod är en immunmodulerande, metastashämmande substans som indirekt påverkar tumörers möjlighet att växa och sprida sig. Utvecklingen av tasquinimod har tidigare inriktats mot behandling av prostatacancer men denna utveckling avbröts under 2015 efter att resultat från en klinisk fas 3-studie ej gav önskade resultat. De finala studieresultaten visade att behandling med tasquinimod gav en förlängd radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS), 7.0 vs. 4.4 månader (central utvärdering), i linje med en tidigare fas 2-studie. Däremot kunde den positiva effekten på rPFS ej översättas i en förlängd totalöverlevnad, OS (HR 1.097, 95% CI: 0.938-1.282). Säkerhetsprofilen av tasquinimod var acceptabel, liknande vad som observerats i en tidigare
fas 2-studie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046 19 20 95

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016, kl. 08.30.Active Biotech planerar utveckling av tasquinimod


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1995953