Active Biotech och NeoTX ingår partnerskap för utveckling och kommersialisering av ANYARA för immunonkologi

Lund och Tel Aviv (Israel), 26 oktober 2016 –Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och NeoTX Therapeutics Ltd meddelade i dag att de har ingått ett licensavtal avseende Active Biotechs läkemedelssubstans Naptomumab estafenatox (”ANYARA”) för immunterapi vid cancer. NeoTX kommer att ansvara för den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av ANYARA globalt. Samarbetet är en viktig milstolpe i NeoTX’s strategi att utveckla och kommersialisera läkemedel som ökar immunsystemets möjlighet att upptäcka tumörer.

– Vi är mycket entusiastiska när det gäller samarbetet med Active Biotech. NeoTX arbetar för att utveckla innovativa immunterapimetoder för indikationer med stort medicinskt behov. Active Biotech tillför ett mycket värdefullt vetenskapligt och intellektuellt kapital, samt ett stort engagemang för att förbättra behandlingen av cancer, säger Asher Nathan, VD för NeoTX.

Dr. Marcel Rozencweig, Chief Medical Officer på NeoTX och tidigare chef för Global Clinical Oncology Research på BMS, säger:
 – Vi ser fram emot att vidareutveckla ANYARA för immunonkologi. Vi är övertygade om att behandling med ANYARA ökar immunsystemets förmåga att upptäcka tumörer. ANYARA har även uppvisat synergistisk effekt i kombination med checkpoint-inhibitorer i prekliniska modeller. Detta gör den attraktiv för kombinationsbehandling med checkpoint-inhibitorer, då de senare kan ha begränsad förmåga att upptäcka tumören. 

– Vi är mycket glada över samarbetet med NeoTX, som vi betraktar som en ideal samarbetspartner för ANYARA. Det här samarbetet utgör nästa steg både i den kliniska utvecklingen och den kommersiella strategin,säger Tomas Leanderson, VD för Active Biotech.

Om avtalet
I enlighet med villkoren i avtalet ger Active Biotech NeoTX exklusiv rätt att globalt utveckla och kommersialisera ANYARA för behandling av cancer. Avtalets totala värde uppgår till 71 miljoner USD vilka är beroende av att kliniska, regulatoriska och kommersiella delmål uppnås. Därav erhåller Active Biotech 250,000 USD som en initial betalning. Dessutom kommer NeoTX att till Active Biotech betala trappstegsvis ökande tvåsiffrig royalty på sin framtida försäljning.

Om ANYARA
ANYARA är en så kallad TTS-substans (Tumor Targeting Superantigen) som ökar immunförsvarets förmåga att upptäcka en tumör. Tilläggseffekt har visats i prekliniska tumörmodeller när man kombinerar ANYARA och en så kallad checkpoint-inhibitor. Kliniskt sett har utvecklingen av ANYARA främst fokuserat på cancerformer med stort medicinskt behov. Positiva data redovisades från kliniska fas I-studier avseende lungcancer, njurcancer och cancer i bukspottkörteln, där ANYARA har studerats både som monoterapi och i kombination med ett etablerat cancerläkemedel – docetaxel (Taxotere®) – i patienter med avancerad cancer. Resultaten visade att ANYARA tolererades väl både som monoterapi och i kombination med docetaxel, samt ökade immunsystemets förmåga att upptäcka tumörer.

En fas 2/3-prövning med ANYARA i kombination med interferon alfa i njurcancer uppvisade god säkerhet, men uppnådde inte det primära effektmålet i ITT-populationen (Intention-to-treat). Den kommande kliniska prövningen kommer att göras i kombination med en immunstimulerande checkpoint-inhibitor, en kombinationsstrategi i linje med ANYARAs verkningsmekanism som även stöds av prekliniska data.

NeoTX Therapeutics Ltd.har sitt säte i Rehovot i Israel och är ett immunonkologiföretag i klinisk fas. NeoTX grundades för att kunna erbjuda cancerpatienter säkra och effektiva immunterapier. För ytterligare information besök www.neotx.com.  

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiell verksamhet för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC.  För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Asher Nathan VD
Tfn: -1 609 718 2305 x 1

Robert Harow, CFO
Tfn: -1 609 718 2305 x 2

NeoTX Therapeutics Ltd
Corp.Reg. No. 515220929
2 Pekeris Street
Rehovot, Israel
Tel: +1 609 718 2305
Tel: +972 3 912 5853

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00
Fax 046 19 11 05


Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 oktober 2016 kl. 08.30.

20161026_Active Biotech_NeoTX


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire