Active Biotech lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella ställning

PRESSMEDDELANDE

Som meddelades i samband med delårsrapporten för januari-september 2018 har Active Biotech hos den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund begärt att den överenskomna fristen för att avyttra fastigheten (senast den 31 december 2018) skulle tas bort. Active Biotech har en fortsatt dialog med banken och, som förväntat, enats med banken om att processen för att avyttra fastigheten ska fortsätta även efter årsskiftet, i fortlöpande samråd med banken, och att låneavtalet ska löpa vidare på i övrigt oförändrade villkor.

Lund den 10 december 2018

Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För vidare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, Verkställande Direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)46 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 december 2018, kl. 12.30.

Active Biotech – uppdaterad info om bolagets finansiella ställning


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire