Active Biotech lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella ställning

PRESSMEDDELANDEActive Biotech har erhållit en waiver (undantag) från sitt åtagande gentemot den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund att alltid ha en lägsta likviditet av minst 30 MSEK.

Undantaget gäller fram till och med den 27 februari 2018 under vilken tid bolaget måste åstadkomma en försäljning av fastigheten till ett värde som genererar ett likviditetstillskott som uppfyller kraven för going-concern, d.v.s. likviditet för tolv månaders drift.

Om inte detta, eller annan lösning åstadkoms före den 27 februari, 2018, har bolaget inte finansiering för den kommande tolvmånaders-perioden.

Lund den 20 december 2017

Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För vidare information, vänligen kontakta:


Mats Arnhög, Styrelseordförande
Tel. 08 545 03 770
Mobil 0705 91 50 96

Helén Tuvesson, Verkställande Direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)46 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 december 2017, kl.15.00.

Active Biotech lämnar uppdaterad information


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire