Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige,  11 december, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI)

Active Biotech AB (publ) tillkännager idag en milstolpebetalning på 750 000 USD från partnern NeoTX Therapeutics (NeoTX) i enlighet med villkoren i licensavtalet för immunterapin naptumomab.

Baserat på prekliniska data och tidigare klinisk erfarenhet av naptumomab initierade NeoTX under 2019 en fas Ib/II-studie i patienter med avancerade solida tumörer i samarbete med AstraZeneca. Studien pågår för närvarande och resultaten från dosökningsdelen av studien förväntas i början av nästa år. NeoTX planerar att utöka det kliniska programmet i kombinationen naptumomab och durvalumab med fokus på indikationer i så kallade ”kalla tumörer”, med dålig respons på enbart checkpoint-hämmare, samt utvärdera ytterligare kombinationsstrategier som exempelvis kombi-nationen med docetaxel.

Om avtalet
2016 ingick Active Biotech och NeoTX ett partnerskap för utveckling och kommersialisering av naptumomab vid cancerindikationer. Enligt villkoren i avtalet har Active Biotech beviljat NeoTX exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera naptumomab över hela världen inom cancerindikationer. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 71 miljoner USD och är beroende av att kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar uppnås, varav Active Biotech hittills har fått 250 000 USD. Dessutom kommer NeoTX att betala Active Biotech progressiv, dubbelsiffriga royalty på sin nettoomsättning av naptumomab .

Om naptumomab
Naptumomab (naptumomab estafenatox, ANYARA) är en tumörinriktad immunterapi som förbättrar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumören. Naptumomab åstadkommer aktivering och expansion av specifika T-celler utanför tumörmikromiljön och omdirigerar T-cellerna för att attackera tumörcellerna. Prekliniska data visar att naptumomab har synergistisk effekt med checkpoint-hämmare i olika tumörmodeller. En klinisk fas Ib/II-studie, som utvärderar naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab, pågår för närvarande. Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov (NCT03983954).


Om NeoTX Therapeutics
NeoTX Therapeutics Ltd. är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som syftar till att utveckla lovande terapeutiska kandidater inom området immunonkologi (www.NeoTX.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, +46 46 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, +46 46 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetens-bas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 december, 2020, kl. 12.00.