MAR

Active Biotech offentliggör utfall av Bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli) Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september) Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari) Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter Nya prekliniska data om naptumomab publicerade   HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med…

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober) Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december) Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022 Active Biotech utsåg Erik Vahtola…

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Lund, 30 januari 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag slutförandet av den kliniska fas I-studien som testar säkerhet och tolerabilitet hos den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod i friska försökspersoner. Enligt resultaten var ögondroppsformuleringen säker och väl tolererad både vid enstaka stigande doser och efter upprepade doser i…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug) Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som…

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Lund, 24 oktober 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 25 oktober 2022 under patentnummer 11…

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Active Biotech AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Styrelsen för Active Biotech AB (publ) (”Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Lund, 1 juni 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa studie med naptumomab estafenatox (NAP, naptumomab), i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som…

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Lund 18 maj 2022 – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod  vid behandling av myelofibros. ”Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech”, säger Helén Tuvesson, VD Active…

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 11 maj 2022, under patentnummer EP 3886858,…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan) Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb) Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb) HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Fas I-studie av…

Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021

Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari – december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2 MSEK. Felaktigheten har upptäckts i samband med arbetet med årsredovisningen för 2021, korrekta siffror kommer naturligtvis att anges även i…

Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Under 2021 gjorde vi betydande framsteg i våra projekt för att tillgodose otillfredsställda  medicinska behov inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Särskilt det fjärde kvartalet visade sig vara en hektisk period med fortsatt stark utveckling för alla prioriterade projekt i vår portfölj. Tasquinimod Klinisk utveckling i…

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Lund, 9 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att man har ingått ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Rotterdam, Nederländerna, för de globala rättigheterna till patent avseende användning av tasquinimod och andra hämmare av S100 för behandling av myelofibros (MF). Enligt villkoren i avtalet ger…

Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom

Lund 7 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första patienten har doserats i kombinationsdelen av den kliniska fas Ib/IIa-studien av tasquinimod vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom. I denna del av studien kommer behandling med tasquinimod att testas tillsammans med de oralt administrerade terapierna…

Första försökspersonen doserad i klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar      

Lund, 10 december 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i den kliniska fas I-studien med den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av  företagets läkemedelskandidat laquinimod. Laquinimod utvecklas som en ny behandling för icke-infektiös, icke-främre uveit och har potential att användas i den första behandlingslinjen…

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Lund, November 9, 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att naptumomab estafenatox (naptumomab, NAP) kommer att presenteras på The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021) som avhålls den 10 -14 november 2021, på Walter E. Washington Convention Center i Washington,…

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Lund, 4 november 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att två abstrakt med nya prekliniska data kring tasquinimod, en småmolekylar immunmodulator, har blivit accepterade för presentation vid 63rd ASH Annual Meeting & Exposition i Atlanta, Georgia, 11–14 december 2021. Resultaten som kommer att belysas i posterpresentationerna är…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021  

        ”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer” TREDJE KVARTALET I KORTHET • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli • Active Biotechs partner NeoTX…

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Lund, 20 Oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess samarbetspartner  NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox (naptumomab) i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den öppna fas IIa-studien kommer att utvärdera naptumomab…

Active Biotech: Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Lund, 3 oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den pågående kliniska studien med tasquinimod i multipelt myelom har nått en viktig milstolpe. Tio patienter har behandlats med ökande doser av tasquinimod, vilket i allmänhet tolererades väl. Den optimala dosen och behandlingsschemat för tasquinimod, när det…

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2 Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021

        Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten Händelser under kvartal 1 Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av laquinimod Aktiviteter pågår enligt plan för projekten naptumomab och tasquinimod Företaget Prospekt för nyemission offentliggjordes den 5 januari Företrädesemission övertecknad med 175 % och…

Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

En fas IIa-studie i icke-småcellig lungcancer förväntas starta rekrytering i USA under andra halvåret 2021 Lund, 19 april 2021 – Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager idag att man har erhållit godkännande av en Investigational New Drug-ansökan (IND) från amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA)…

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4Tasquinimod Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i…

Active Biotechs företrädesemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.   Active Biotech AB:s (publ) (”Active Biotech”)…

Active Biotech offentliggör prospekt och viss ny finansiell information som återfinns i prospektet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.   Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ)…

Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige,  11 december, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech AB (publ) tillkännager idag en milstolpebetalning på 750 000 USD från partnern NeoTX Therapeutics (NeoTX) i enlighet med villkoren i licensavtalet för immunterapin naptumomab. Baserat på prekliniska data och tidigare klinisk erfarenhet av naptumomab initierade NeoTX…

Active Biotech offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Den 5 november 2020 beslutade styrelsen för…

Rättelse till tidigare pressmeddelande: Active Biotech uppdaterar sin kliniska strategi och beräknade milstolpar

All information fanns inte med i tidigare pressmeddelande. PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige, 24 november, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) meddelade idag statusuppdateringar av sina helägda projekt tasquinimod och laquinimod, liksom samarbetsprojektet naptumomab, utvecklat tillsammans med NeoTX Therapeutics. Investerare, analytiker och media är inbjudna…

ACTIVE BIOTECH UPPDATERAR SIN KLINISKA STRATEGI OCH BERÄKNADE MILSTOLPAR

Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) meddelade idag statusuppdateringar av sina helägda projekt tasquinimod och laquinimod, liksom samarbetsprojektet naptumomab, utvecklat tillsammans med NeoTX Therapeutics. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där den aktuella statusen och framtida utvecklingen av företagets kliniska portfölj och dess framtida strategi kommer…

Active Biotech offentliggör nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Active Biotech offentliggör nyemission om cirka 75…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3Tasquinimod Första patienten har doserats i monoterapidelen av fas 1b/2a-studien i multipelt myelom Den kliniska studiedesignen i multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte 2020 i december Patent avseende behandling av akut leukemi beviljade i Japan och Kina Laquinimod Ny oftalmisk formulering…

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

                                                                                                                                                   Kvartal 2 i korthet Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojekten Nya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel…

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Lund Sverige, 3 augusti, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling för återkommande eller refraktärt multipelt myelom. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod…

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

  Lund, 3 juni 2020 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser…

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartal 1 i korthet Active Biotech offentliggör ny inriktning Patent beviljat i Japan för användning av tasquinimod i multipelt myelom Händelser efter periodens utgång Med anledning av COVID-19-pandemin kommer det i samband med Årsstämman planerade investerarmötet att skjutas upp till en senare tidpunkt Ekonomisk översikt MSEK Q1 Helår   2020…

Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019

                                   Kvartal 4 i korthet Första patienten i fas 1b/2-studien av naptumomab estafenatox i kombination med en checkpoint-hämmare i solida tumörer doserades Preklinisk data avseende naptumomab estafenatox presenterades vid Society for Immunotherapy of Cancers…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

    Väsentliga händelser under kvartal 3 Framtagande av en ny affärsplan för laquinimod och tasquinimod, baserad på de omfattande tidigare framtagna prekliniska och kliniska data, pågår Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den internationella kongressen Parkinson’s disease and movement disorders Händelser efter periodens utgång…

Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

Lund Sverige, 5 november, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att deras partner NeoTX kommer att presentera nya prekliniska data för läkemedelskandidaten naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC ) 34th Annual Meeting som hålls 6-10 november 2019 i National Harbor,…

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

Lund Sverige, 28 oktober, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager att den första patienten doserats i deras fas 1b-studie av naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) i kombination med AstraZenecas checkpoint-hämmare IMFINZI® (durvalumab) för behandling av avancerade eller metastaserande solida tumörer. Studien syftar till att fastställa den maximalt…

Active Biotech: Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den internationella kongressen ”Parkinson’s disease and movement disorders”

Lund den 23 september, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras i Nice, Frankrike, på den internationella kongressen Parkinson’s disease and Movement disorders 22-26 september, 2019. Resultaten kommer att presenteras i tre postrar. Abstrakt…

Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

   Väsentliga händelser under kvartal 2 Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar…

Valberedningen i Active Biotech AB föreslår Michael Shalmi som ny styrelseordförande och Uli Hacksell som ny ordinarie styrelseledamot

PRESSMEDDELANDE Lund den 2 maj, 2019 –Active Biotech (NASDAQ, STOCKHOLM:ACTI) meddelar Valberedningens förslag till Årsstämman. Valberedningen för Active Biotech AB (publ) förslår att Michael Shalmi och Uli Hacksell utses till nya styrelseledamöter samt att Michael Shalmi ska utses till styrelsens ordförande. Mats Arnhög och Magnhild Sandberg har avböjt omval. Valberedningens…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartal 1 i korthet Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av ANYARA (”naptumumab”) i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea…