Extra bolagsstämma i Active Biotech AB

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 19 mars 2018. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 48 miljoner kronor, före emissionskostnader. Genom nyemissionen ges högst 48 412 160 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 miljoner kronor, motsvarande cirka 61 procent av nyemissionen.