Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Lund, 26 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm; ACTI) meddelar idag att tasquinimod, som monoterapi eller i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), har en gynnsam säkerhetsprofil i kraftigt förbehandlade patienter med en median av 8 tidigare behandlingar. Alla 15 patienter som ingick i denna interimsavläsning var tidigare refraktära mot immunmodulerare (IMiD), proteasomhämmare (PI) och CD38 mAbs.

I tasquinimod monoterapidelen hade tre patienter med progressiv sjukdom vid studiestart en stabilisering av sjukdomen under studien. Av patienter som behandlats med tasquinimod i kombination med IRd har en patient av 5 (20 %) ett varaktigt partiellt svar som pågått sedan april 2022, trots att patienten tidigare varit refraktär mot kombinationer av ixazomib-pomalidomid och karfilzomib-pomalidomid. Ingen dosbegränsande toxicitet sågs i kombinationen med tasquinimod vid 1 mg dagligen efter en veckas upptrappning med 0,5 mg dagligen.

”Detta är lovande tidiga säkerhets- och effektresultat för tasquinimod i patienter med multipelt myelom. Vi uppmuntras särskilt av vår patient med en varaktig partiell respons på tasquinimod i kombination med IRd. Denna patient var tidigare refraktär mot två PI/IMiD-kombinationer och var därför mycket osannolik att svara på enbart IRd-behandling, vilket tyder på att responsen kan tillskrivas tillägget av tasquinimod. Vi har inte heller observerat någon ökad toxicitet eller nya säkerhetsproblem vid kombination av tasquinimod med IRd. Vi är entusiastiska över att få ytterligare patienter till kombinationsterapikohorten”, säger Dr. Dan Vogl, huvudprövare.

Resultaten kommer att presenteras i en postersession vid det kommande American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 årsmöte i Chicago, 2-6 juni.

Studien (NCT04405167) som genomförs vid Abramson Cancer Center, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA pågår i dosökningskohorten som undersöker säkerhet, tolerabilitet och maximal tolererad dos (MTD) av tasquinimod i kombination med IRd. Rekryteringen till studien fortsätter och en expansionskohort kommer att starta när MTD har etablerats.

Abstraktet är tillgängligt online på https://meetings.asco.org/ från den 25 maj kl. 5:00 Eastern Time (ET).

Detaljer om presentationen:

  • Abstrakttitel: Fas 1-studie av tasquinimod, en S100A9-hämmare, ensam och i kombination med IRd för relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM)
  • Sessionens titel: Hematologiska maligniteter – Plasmacelldyskrasi
  • Abstrakt nummer: 8042
  • Sessionens datum och tid: 5 juni 2023, 08:00–11:00 Eastern Time (ET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: De helägda projekten tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Om tasquinimod

Tasquinimod är en oral immunmodulerande och anti-angiogen behandling under utveckling som påverkar tumörens förmåga att växa och metastasera. Tasquinimod är utvecklad som en ny immunmodulerande behandling för hematologiska cancerformer, i första steget multipelt myelom. Tasquinimod har tidigare studerats som ett anti-cancer läkemedel hos patienter med solida cancerformer, inklusive en randomiserad fas III-studie i patienter med metastaserad prostatacancer. Toleransen för tasquinimod är välkarakteriserad baserat på dessa tidigare kliniska studier. Tasquinimod har visat en tydlig terapeutisk potential i prekliniska modeller av multipelt myelom, när det används som ett läkemedel och i kombination med standardbehandling för multipelt myelom. För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie i relapserande och refraktärt multipelt myelom. Tasquinimod visar en minskning av sjukdomsutvecklingen i prekliniska modeller för myelofibros. I februari 2022 ingick Active Biotech ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute, en stiftelse som verkar på uppdrag av Erasmus Universiteit Medisch Centrum (Erasmus MC), för att utveckla och kommersialisera tasquinimod i myelofibros. En klinisk studie med tasquinimod i myelofibros planeras att starta under 2023.