Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet – extra bolagsstämma den 4 april 2019

Lund Sverige, 13 mars, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager att Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK.

Active Biotech AB (publ) är indirekt ägare av fastigheten Forskaren 1 i Lund. Sedan en tid tillbaka har bolaget haft fastigheten ute till försäljning.

Den 1 februari 2019 meddelade Active Biotech att bolaget erhållit ett indikativt, icke-bindande bud på fastigheten om 275 MSEK från ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB samt att styrelsen i Active Biotech ställt sig positiv till Esteas bud.

Efter slutförd due diligence-undersökning och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering har Active Biotech och Estea träffat avtal om överlåtelse av fastigheten. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillsammans med den nyemission om cirka 47 MSEK som genomfördes under 2018 förväntas likviden från försäljningen av fastigheten finansiera bolagets verksamhet enligt nuvarande verksamhetsplan. Försäljningen av fastigheten innebär ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK.

”Vi är mycket glada att vi kommit överens med Estea om försäljning av fastigheten. Försäljningen ger ett likviditetstillskott vilket säkerställer finansieringen av verksamheten framöver”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, har på önskemål av Estea förklarat sig beredd att medverka med upp till 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Överlåtelsen är därför villkorad av att Active Biotechs aktieägare godkänner överlåtelsen. Extra bolagsstämma hålls den 4 april 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

Läs hela pressmeddelandet här.