Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

Väsentliga händelser under kvartal 3

  • Framtagande av en ny affärsplan för laquinimod och tasquinimod, baserad på de omfattande tidigare framtagna prekliniska och kliniska data, pågår
  • Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den internationella kongressen Parkinson’s disease and movement disorders

Händelser efter periodens utgång

  • Första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer
  • Prekliniska data för naptumomab estafenatox presenterades vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

Ekonomisk översikt  

MSEK Q3 Q1-Q3 Helår
  2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning 0,9 4,7 7,5 15,2 20,1
Rörelseresultat -9,3 -6,9 -21,1 -22,8 -29,8
Resultat efter skatt -9,3 -8,7 -22,9 -28,0 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,06 -0,16 -0,21 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut) 69,9 36,0 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD
Tfn 046-19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november, 2019, kl. 08.30.

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019