Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartal 1 i korthet

  • Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av ANYARA (”naptumumab”) i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien
  • Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB. Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till Esteas bud
  • Active Biotech ingår avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB
  • Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod i USA

Händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB
  • Active Biotech slutför överlåtelse av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK

Ekonomisk översikt

MSEK

Q1

Helår

2019 2018

2018

Nettoomsättning

5,5

4,8

20,1

Rörelseresultat

-6,4

-8,5

-29,8

Resultat efter skatt

-8,1

-10,2

-36,9

Resultat per aktie (SEK)

-0,06

-0,11

-0,27

Likvida medel (vid periodens slut)

16,4

12,8

25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

  

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Läs hela rapporten här.