Paquinimod

Paquinimod är en oral immunomodulerande substans som utvecklas för daglig behandling av systemisk skleros, en ovanlig autoimmun bindvävssjukdom med ett stort medicinskt behov.

Paquinimod tillhör samma substansfamilj som laquinimod och uppvisar bra hämmande effekt på både bindvävsproduktion, dvs fibrosen, och inflammation i flera experimentella modeller för systemisk skleros. Paquinimod har särläkemedelsstatus i såväl EU som USA, vilket ger tio respektive sju års marknadsexklusivitet vid ett eventuellt marknadsgodkännande.

Active Biotech söker en samarbetspartner med relevant expertis för den fortsatta utvecklingen av paquinimod i systemisk skleros.

Kliniska prövningar

Det kliniska utvecklingsprogrammet med paquinimod för att fastställa klinisk dos, tolerans och farmakokinetik har utförts i friska individer, i systemisk lupus erythematosus (SLE) patienter (Bengtsson et al, 2012) och i systemisk sklerospatienter (ClinicalTrials: NCT01487551). Resultat från den kliniska studien i patienter med systemisk skleros visade en gynnsam säkerhetsprofil för paquinimod och effekter på sjukdomsrelaterade biomarkörer som var i linje med paquinimods verkningsmekanism.

Nästa steg i den klinisk utveckling är att verifiera dessa effekter i en kontrollerad fas 2-studie som kan ligga till grund för en registreringsgrundande studie i denna patientgrupp.

Paquinimod för behandling av systemisk skleros

Viktiga publikationer

The immunomodulatory quinoline-3-carboxamide paquinimod reverses established fibrosis in a novel mouse model for liver fibrosis. Nina Fransén Pettersson, Adnan Deronic, Julia Nilsson, Tine D. Hannibal, Lisbeth Hansen, Anja Schmidt-Christensen, Fredrik Ivars, Dan Holmberg. PLoS ONE 13(9): e0203228, 2018.

Paquinimod reduces skin fibrosis in tight skin 1 mice, an experimental model of systemic sclerosis. Stenström M., Nyhlén HC., Törngren M., Liberg D., Sparre B., Tuvesson H., Eriksson H., Leanderson T. J Dermatol Sci. 2016; 83(1): 52-9.

An Open-Label Study to Evaluate Biomarkers and Safety in Systemic Sclerosis (SSc) Patients Treated With Paquinimod (ABR-215757). Hesselstrand R, Distler JH, Riemekasten G,Törngren M, Carlsson-Nyhlen H, Stenström M, Andersson F, Eriksson H, Sparre B, Tuvesson H, Distler O. Poster presented at Eular Annual European Congress of Rheumatology – Paris 11-14 June 2014.
Läs hela postern här.

Pharmacokinetics, Tolerability, and Preliminary Efficacy of Paquinimod (ABR-215757), a New Quinoline-3-Carboxamide Derivative. Bengtsson A, Sturfelt G, Lood C, Rönnblom L, van Vollenhoven R.F, Axelsson B, Sparre B, Tuvesson H, Wallén-Öhman M, Leanderson T. Arthritis & Rheumatism. 2012; 64(5): 1579-88