ANYARA

ANYARA är en tumörriktad immunterapi som ökar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumörer. Active Biotech har sedan oktober 2016 ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd. gällande global utveckling och kommersialisering av ANYARA för behandling av cancer.

Verkningsmekanism

ANYARA är ett proteinläkemedel, en så kallad turmörriktad superantigen-substans (Tumor Targeting Superantigen; TTS). ANYARA består av Fab-fragmentet från en antikropp som binder till tumörantigenet 5T4 som uttrycks på många olika typer av solida tumörer. Antikroppsdelen är sammanslaget med ett bakteriellt superantigen som binder till och aktiverar cancerdödande T-celler i immunsystemet.

Sammanfattningsvis så fungerar ANAYRA genom att aktivera T-cellerna i kroppens immunsystem och styra dem till 5T4-proteinet på tumören. Detta leder till en ansamling av aktiverade T-celler i tumören och avdödning av tumörcellerna.

ANYARAs verkningsmekanism

ANYARA ökar immunsystemets förmåga att upptäcka tumörer

Så kallade checkpointhämmare är en ny grupp av cancerläkemedel som fungerar genom att öka patientens immunsvar mot tumören. Trots de senaste årens framgångar med dessa nya immunterapier så är det fortfarande en utmaning för kroppens immunsystem att hitta och känna igen tumörcellerna och det finns således ett behov av att optimera behandlingseffekten av checkpointhämmare som exempelvis anti-PD-L1 terapi. ANYARA ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och attackera tumören och prekliniska data från flera olika experimentella modeller visar synergistisk anti-tumör effekt och förlängd överlevnad när man kombinerar ANYARA med checkpointhämmare.

Kliniska prövningar

För närvarande pågår förberedelser för en klinisk studie med ANYARA i kombination med en PD-L1 checkpointhämmare. Prövningen kommer att göras i patienter med olika solida tumörformer som inte svarar alls eller som svarar dåligt på behandling med checkpointhämmare, en kombinationsstrategi i linje med ANYARAs verkningsmekanism som även stöds av prekliniska data. Studien är planerad att starta första halvåret 2019.

Kliniskt har utvecklingen av ANYARA främst fokuserat på cancerformer med stort medicinskt behov. Fas 1-studier har genomförts i patienter med lungcancer, njurcancer och cancer i bukspottkörteln. Baserat på resultaten i fas 1-studierna genomfördes en fas 2/3-prövning med ANYARA i kombination med interferon-alfa behandling i njurcancer. Studien visade en god säkerhetsprofil, men uppnådde inte det primära effektmålet vilket var förlängd totalöverlevnad i patientpopulationen.

ANYARA ökar immunsystemets förmåga att upptäcka tumörer

Fas 1 i solida tumörer

Avslutad

I de kliniska fas 1-studierna studerades ANYARA både som monoterapi och i kombination med ett etablerat cancerläkemedel – docetaxel (Taxotere®) – i patienter med avancerad lungcancer, njurcancer eller cancer i bukspottkörteln (Borghaei et al, 2009; ClinicalTrials: NCT00056537 and NCT00132379). Resultaten visade att ANYARA tolererades väl både som monoterapi och i kombination med docetaxel. Dessutom kunde man påvisa en ökad immunologisk aktivitet, som till exempel systemisk ökning av cytokiner och T-celler i patienter som behandlats med ANYARA.

Fas 2/3 i njurcancer

Avslutad

Resultaten från fas 2/3-prövningen med ANYARA i kombination med interferon-alfa behandling i avancerad njurcancer publicerades i januari 2013 (Hawkins et al, 2016; Elkord et al, 2015). Studien omfattade 513 patienter och var designad för att utvärdera effekten av ANYARA i kombination med interferon-alfa, jämfört med interferon-alfa som monoterapi. Fas 2/3 studien uppvisade god säkerhet, men uppnådde inte det primära effektmålet d.v.s. förlängd totalöverlevnad, i hela studiepopulationen. Säkerhetsprofilen var god och i enlighet med tidigare observationer.

Viktiga publikationer

Naptumomab Estafenatox induces T cell recognition, turning anti-PD-1 unresponsive ”cold” tumors into ”hot” responsive tumors. Azulay M, Lifshits S, Fridman A, Hedlund G, Törngren M, Shahar M. Poster presentation at AACR Annual Meeting 2018. Läs hela postern här.

A Randomized Phase II/III Study of Naptumomab Estafenatox + IFNα versus IFNα in Renal Cell Carcinoma: Final Analysis with Baseline Biomarker Subgroup and Trend Analysis. Hawkins R, Gore M, Shparyk Y, Bondar V, Gladkov O, Ganev T, Harza M, Polenkov S, Bondarenko I, Karlov P, Karyakin O, Khasanov R, Hedlund G, Forsberg G, Nordle Ö, Eisen T. Clin Cancer Res. 2016; 22(13): 3172-81

Immunological response and overall survival in a subset of advanced renal cell carcinoma patients from a randomized phase 2/3 study of naptumomab estafenatox plus IFN-α versus IFN-α. Elkord E, Burt DJ, Sundstedt A, Nordle Ö, Hedlund G, Hawkins R. Oncotarget. 2015; 6(6): 4428-39

Naptumomab Estafenatox: targeted Immunotherapy with a Novel Immunotoxin. Eisen T, Hedlund G, Forsberg G, Hawkins R. Curr Oncol Rep. 2014; 16: 370

The tumor targeted superantigen ABR-217620 selectively engages TRBV7-9 and exploits TCR-pMHC affinity mimicry in mediating T cell cytotoxicity. Hedlund G, Eriksson H, Sundstedt A, Forsberg G, Jakobsen BK, Pumphrey N, Rödström K, Lindkvist-Petersson K, Björk P. PLoS One. 2013; 8(10): e79082

Monotherapeutically Nonactive CTLA-4 Blockade Results in Greatly Enhanced Antitumor Effects When Combined With Tumor-targeted Superantigens in a B16 Melanoma Model. Sundstedt A, Celander M, Eriksson H, Törngren M, Hedlund G. J Immunother. 2012; 35(4): 344–53

Tumor-Targeted Superantigens, in Fusion Protein Technologies for Biopharmaceuticals: Applications and Challenges. Hedlund G, Forsberg G, Nederman T, Sundstedt A, Dahlberg L, Tiensuu M, Nilsson, M. (ed S. R. Schmidt) 2013; p365-381, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA

Naptumomab estafenatox: a new immunoconjugate. Robinson MK, Alpaugh KR, Borghaei H. Expert Opin Biol Ther. 2010; 10: 273-79

Naptumomab estafenatox, an engineered antibody-superantigen fusion protein with low toxicity and reduced antigenicity. Forsberg G, Skartved N-J, Wallén-Öhman M, Carlsson-Nyhlen H, Behm K, Hedlund G, Nederman T. J Immunother. 2010; 33: 492-9

Phase I dose escalation, pharmakokinetic and pharmacodynamic study of naptumomab estafenatox alone in patients with advanced cancer and with docetaxel in patients with advanced non small-cell lung cancer. Borghaei H, Alpaugh K, Hedlund G, Forsberg G, Langer C, Rogatko A, Hawkins R, Dueland S, Lassen U, Cohen RB. J Clin Oncol. 2009; 27: 4116-23