Årsstämma i Active Biotech AB

2009-05-08 08.30 (CEST)
I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.
 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Klas Kärre, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Tomas Nicolin valdes som ny styrelseledamot. Tomas Nicolin, född 1954, har examen från Handelshögskolan i Stockholm och MIT Sloan School. Tomas Nicolin har många års erfarenhet från ledande positioner i finanssektorn, senast som verkställande direktör för tjänstepensionsföretaget Alecta (2004-2008) och innan det verkställande direktör för Tredje AP-fonden (1998-2004).  Stämman omvalde också Mats Arnhög till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september månad tre största ägarna samt styrelsens ordförande.
 
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.
 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst cirka 12.8 miljoner nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen är 20 kronor per aktie och fyra befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 maj 2009. Teckningstiden löper under perioden 27 maj - 10 juni 2009. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.
 
Styrelsen erhöll slutligen, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sex miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 
 
Lund den 8 maj 2009
 
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.
 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2009, kl. 08.30.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00