Active Biotechs njurcancerprojekt ANYARA presenteras i Journal of Immunotherapy

2010-05-18 14.30 (CEST)

Lund den 18 maj, 2010 - Den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunotherapy (doi: 10.1097/CJI.0b013e3181d75820) har publicerat en artikel* avseende Active Biotechs (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) njurcancerprojekt ANYARA, där ANYARA har studerats och jämförts med tidigare produktkandidater från TTS-programmet vad gäller egenskaper och reaktivitet.

 

Resultaten visar att såväl tumörreaktivitet som terapeutiskt fönster har förbättrats i ANYARA (naptumomab estafenatox). ANYARA har sammantaget egenskaper som ter sig överlägsna de tidigare TTS-konstruktioner som undersökts i patienter och lämpar sig väl för behandling av 5T4-uttryckande cancerformer såsom njurcancer, lungcancer och bukspottskörtelcancer.

 

ANYARA är för närvarande i utveckling för behandling av njurcancer. En fas III-studie, vilken fullbordat rekrytering av över 500 patienter, pågår för närvarande. Resultat från denna studie förväntas

under första halvåret 2011.

 

 

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Göran Forsberg, VP IR & Business Development

Tfn: 046 19 11 54

goran.forsberg@activebiotech.com

 

 

 

* Naptumomab Estafenatox, an Engineered Antibody-superantigen Fusion Protein With Low Toxicity and Reduced Antigenicity

Forsberg, Göran; Skartved, Niels-Jörgen; Wallén-Öhman, Marie; Nyhlén, Helen Carlsson; Behm, Kristina; Hedlund, Gunnar; Nederman, Thore

 

 

Till redaktionen

 

Om ANYARA

ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeting Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer.

Positiva data har uppvisats dels vid interimsanalys i fas II/III, dels i kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Den med ANYARA observerade median-överlevnaden 26,2 månader för patienter med avancerad njurcancer är dubbelt så lång som den förväntade överlevnaden. ANYARA har "orphan-drug" status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. Information kring den pågående kliniska fas III-studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.

 

 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2010, kl.14.30.

 

 

 

Active Biotechs njurcancerprojekt ANYARA presenteras i Journal of Immunotherapy