Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2018

2018-05-17 16.00 (CEST)Regulatoriskt

Kvartal 1 i korthet

  • Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna fattat vid extra bolagsstämma den 19 mars 2018
  • Patentansökan avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom godkänd i USA
  • Produktpatentet från den andra patentfamiljen inom SILC-projektet beviljat i USA

Händelser efter periodens utgång

  • Den under april genomförda företrädesemissionen övertecknades med cirka 30 %. Bolaget tillförs cirka 46,9 miljoner kronor, efter emissionskostnader
  • Vår samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen, AACR i Chicago

Ekonomisk översikt

MSEK Q1   Helår 
  2018 2017   2017
         
Nettoomsättning 4,8 4,7   20,2
Rörelseresultat -8,5 -14,6   *-102,5
Resultat efter skatt -10,2 -15,8   *-108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,11 -0,16   -1,12
Likvida medel (vid periodens slut) 12,8 62,7   25,2

   * varav nedskrivning fastighet 50 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2018